Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Στο παρόν ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας μας για τις νόμιμες πληροφορίες και τις πρακτικές απορρήτου και ιδιωτικότητας που εφαρμόζουμε κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική παρέχει μια σύνοψη όλων των πιθανών καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SL (Πελάτης, Συνεργάτης, Ερωτήσεις ή Επικοινωνία και Τεχνική Υποστήριξη):

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται από την ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. με ΑΦΜ B20690368 και διεύθυνση POLÍGONO INDUSTRIAL UBEGUN 3-B – 20809, AIA (Γκιπούθκοα / Gipuzkoa) η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Η συλλογή των παρεχόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: διοικητική, λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση, διαχείριση εμπορικών σχέσεων και οικονομικών συναλλαγών, υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσης, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας στηρίζεται στην κάτωθι νομιμοποιητική βάση: η νομική βάση αφορά στην εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε: Φορολογικές Αρχές, Τράπεζες, Τράπεζες Ταμιευτηρίου και Αγροτικές Τράπεζες, Δημόσια Διοίκηση για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@arregui.es ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του γραφείου μας, αναφέροντας το δικαίωμα του.
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η εταιρεία μας χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται από την ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. με ΑΦΜ B20690368 και διεύθυνση POLÍGONO INDUSTRIAL UBEGUN 3-B – 20809, AIA (Γκιπούθκοα / Gipuzkoa) η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Η συλλογή των παρεχόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: διοικητική, λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση, διαχείριση εμπορικών σχέσεων και οικονομικών συναλλαγών, υλοποίηση προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσης, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας στηρίζεται στην κάτωθι νομιμοποιητική βάση: η νομική βάση αφορά στην εκτέλεση σύμβασης.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε: Φορολογικές Αρχές, Τράπεζες, Τράπεζες Ταμιευτηρίου και Αγροτικές Τράπεζες, Δημόσια Διοίκηση για τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@arregui.es ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του γραφείου μας, αναφέροντας το δικαίωμα του.
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η εταιρεία μας χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται από την ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. με ΑΦΜ B20690368 και διεύθυνση POLÍGONO INDUSTRIAL UBEGUN 3-B – 20809, AIA (Γκιπούθκοα / Gipuzkoa) η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Η συλλογή των παρεχόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: διαχείριση δεδομένων επικοινωνίας για επικοινωνία.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια επικοινωνίας με το ενδιαφερόμενο μέρος.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας στηρίζεται στην κάτωθι νομιμοποιητική βάση: η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους κατά την παροχή των δεδομένων επικοινωνίας του.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@arregui.es ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του γραφείου μας, αναφέροντας το δικαίωμα του.
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η εταιρεία μας χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται από την ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. με ΑΦΜ B20690368 και διεύθυνση POLÍGONO INDUSTRIAL UBEGUN 3-B – 20809, AIA (Γκιπούθκοα / Gipuzkoa) η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Η συλλογή των παρεχόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: συλλογή των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των φορμών επικοινωνίας που διατίθενται στον ιστότοπο της εταιρείας για την απάντηση σε ερωτήσεις, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή / και τη διαφήμιση και την εμπορική έρευνα.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο είναι απαραίτητο για τη διενέργεια επικοινωνίας με το ενδιαφερόμενο μέρος.
Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας στηρίζεται στην κάτωθι νομιμοποιητική βάση: η νομική βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους κατά επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@arregui.es ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του γραφείου μας, αναφέροντας το δικαίωμα του.
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η εταιρεία μας χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

Ποιος είναι Υπεύθυνος για τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών πληροφοριών πραγματοποιείται από την ARREGUI BUZONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.L. με ΑΦΜ B20690368 και διεύθυνση POLÍGONO INDUSTRIAL UBEGUN 3-B – 20809, AIA (Γκιπούθκοα / Gipuzkoa) η οποία τηρεί τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) (GDPR) καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα Δεδομένα σας;
Η συλλογή των παρεχόμενων δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: Διαχείριση δεδομένων για τεχνική υποστήριξη σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας μας.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι τη λήξη της συμβατικής σχέσης, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας;
Η επεξεργασία από τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας στηρίζεται στην κάτωθι νομιμοποιητική βάση: η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης που έχει καταρτισθεί με την Εταιρείας μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός αν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα: πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης. Για να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση lopd@arregui.es ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του γραφείου μας, αναφέροντας το δικαίωμα του.
Εάν η επεξεργασία των δεδομένων του βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής.
Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς η εταιρεία μας χειρίζεται τα δεδομένα του (www.dpa.gr).

0
ΑΓΟΡΑ